Preambula

Spoločnosť Proludic spracúva osobné údaje (ďalej len „osobné údaje“), ktoré sa vás týkajú v súvislosti s používaním tejto webovej lokality (ďalej len „webová lokalita“).

Ako prevádzkovateľ údajov rešpektujeme súkromie a chránime osobné údaje používateľov našej webovej lokality.

Cieľom týchto zásad je informovať vás o spôsoboch zhromažďovania, spracúvania a používania vašich osobných údajov a o vašich právach, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov s ohľadom na platné ustanovenia v tejto oblasti, najmä zákon č. 78-17 zo 6. januára 1978 o informačných technológiách, súboroch a slobodách známy pod názvom „Informačné technológie a slobody“ v jeho najnovšej verzii a nariadenie GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré sa uplatňuje od 25. mája 2018.


Rozsah týchto zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady stanovujú princípy a usmernenia na ochranu vašich osobných údajov, ktoré zahŕňajú osobné údaje zhromaždené na webovej lokalite alebo prostredníctvom nej.

Spoločnosť Proludic zhromažďuje osobné údaje online, vrátane elektronickej pošty, alebo offline; tieto zásady platia bez ohľadu na spôsob zberu alebo spracovania.

Pojem „osobné údaje“ označuje akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Osoba je „identifikovateľná“, ak ju možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikačné číslo alebo na jeden alebo viac prvkov, ktoré sú pre ňu špecifické.

„Neosobné údaje“ zodpovedajú informáciám, ktoré neumožňujú identifikáciu osoby.


Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ vašich osobných údajov je: Elisa SCHADT – eschadt@axens-audit.fr; niektoré technické služby ako hosting, deduplikácia, kvalita údajov a vedomosti o zákazníkov sú zverené našim poskytovateľom technických služieb. V súlade s článkom 28 nariadenia GDPR je tento poskytovateľ služieb viazaný prísnou doložkou o mlčanlivosti, ktorá zakazuje akékoľvek použitie údajov, ktoré sú mu zverené, ktoré nie sú uvedené v zmluve o poskytovaní služieb, ktoré od neho vyžadujú zavádzanie technických opatrení a ktoré spĺňajú požiadavky bezpečnosť a ochrana osobných údajov.


Bezpečnosť a dôvernosť osobných údajov

Vaše osobné údaje považujeme za dôverné.

Snažíme sa prijať primerané technické opatrenia, aby sme predišli akejkoľvek strate alebo zneužitiu údajov pri zbere alebo uchovávaní údajov, ktoré ste nám oznámili, a aby sa zabránilo akejkoľvek komunikácii s neoprávnenými tretími stranami.

Napriek týmto opatreniam však internet zostáva otvoreným systémom a nemôžeme zaručiť, že neoprávnené tretie strany nebudú môcť obchádzať predmetné opatrenia alebo použiť vaše osobné údaje na nezákonné účely. Spoločnosť Proludic preto nemôže niesť zodpovednosť za prípadné podvodné získavanie vašich údajov na akékoľvek použitie.

Webová lokalita môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré by vás mohli zaujímať.
Spoločnosť Proludicnemá žiadnu kontrolu nad obsahom webových lokalít tretích strán ani nad postupmi týchto tretích strán, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, ktoré môžu zhromažďovať. Spoločnosť Proludic preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za spracovanie vašich osobných údajov týmito tretími stranami. Je vašou povinnosťou informovať sa o zásadách ochrany osobných údajov týchto tretích strán.


Účely zberu údajov

Vaše údaje spracúvame úplne alebo čiastočne na nasledovné účely:

  • aby sme vám umožnili prehliadať naše webové stránky a aplikácie a prispôsobiť náš obsah vášmu zariadeniu, aby sa zlepšilo vaše prehliadanie;
  • zapamätanie si informácií, ktoré ste zadali do formulárov (napríklad váš používateľský účet);
  • umožnenie zdieľania nášho obsahu na sociálnych sieťach;
  • umožnenie interaktívneho a prispôsobeného používania stránok a aplikácií;
  • identifikovanie vašich potrieb a záujmov a poskytnutie vám najvhodnejších produktov a/alebo služieb;
  • umožnenie otvorenia a spravovania účtu, aby ste mali prístup k všetkým funkciám a možnostiam, ktoré ponúkajú webové stránky a aplikácie;
  • odosielanie informácií a/alebo externej komunikácie;
  • analýzu publika a počet návštevníkov stránok.

Príjemcami vašich osobných údajov sú naše vlastné manažérske tímy a naši poskytovatelia technických služieb.


Zhromaždené údaje

Osobné údaje

Osobné údaje môžu zahŕňať nasledujúce:

Priezvisko;

Meno;

E-mailová adresa;

Telefónne číslo;

Spoločnosť;

Počet zamestnancov;

Adresa;

Heslo;

Fotografia tváre;

IP adresa;

A akékoľvek ďalšie osobné údaje, ktoré môžu byť relevantné na účely uvedené nižšie.


Súbory cookie a iné sledovače

Súbory cookie alebo iné podobné sledovače sú súbory, ktoré server používa na komunikáciu s prehliadačom. Súbory cookie sa používajú na odosielanie informácií o stave, keď používateľ navštívi webovú lokalitu. Informácie o stave môžu byť napríklad identifikátor relácie, jazyk, dátum vypršania platnosti, doména odpovede atď. Súbory cookie sa používajú na uchovávanie stavových informácií počas doby ich platnosti, keď prehliadač pristupuje na rôzne stránky webovej lokality alebo keď sa tento prehliadač následne vráti na danú webovú lokalitu. Informácie, ktoré sú v nich uvedené, môže čítať alebo upravovať iba vydavateľ súboru cookie. Existujú rôzne druhy súborov cookie:

  • súbory cookie relácie, ktoré sa stratia, hneď ako opustíte prehliadač alebo stránku;
  • trvalé súbory cookie, ktoré zostanú vo vašom zariadení do uplynutia ich životnosti (maximálne 12 mesiacov) alebo kým ich neodstránite pomocou funkcií vášho prehliadača.

Ak chcete nastaviť ukladanie a čítanie súborov cookie, môžete prejsť na  informačný panel o súboroch cookie .


Ako deaktivovať súbory cookie?

Nastavenia prehliadača

Umiestnenie určitých súborov cookie je podmienené vašim súhlasom. Pri vašej prvej návšteve webovej lokality sa zobrazí  informačný banner , ktorý vás upozorní, že ak budete pokračovať v prehliadaní webovej lokality, do vášho zariadenia budú umiestnené vyššie uvedené súbory cookie.

Súbory cookie alebo sledovače umožňujú plne využívať funkčnosť webovej lokality. Ak je váš prehliadač nakonfigurovaný tak, aby odmietal všetky súbory cookie alebo sledovače, môže to zabrániť používaniu niektorých našich služieb, za čo spoločnosť Proludic nemôže niesť zodpovednosť.


Formuláre

Zaregistrujte si používateľský účet

Máte možnosť vytvoriť si účet, ktorý vám umožní prístup k produktom a službám spoločnosti Proludic. Z vášho osobného priestoru sa môžete kedykoľvek odhlásiť, maximálna doba uchovávania vašich údajov sú však tri roky.

Kontaktný formulár

Údaje poskytuje používateľ webovej lokality, ktorý chce odoslať pripomienku alebo hlásenie. Informácie zhromaždené z tohto formulára sú odoslané službe zodpovednej za správu komentárov na webovej lokalite Proludic. Maximálna doba uchovávania vašich údajov je tri roky.


Vaše práva

V súlade s ustanoveniami príslušných predpisov o ochrane osobných údajov máte právo na prístup, opravu a vymazanie údajov, ktoré sa vás týkajú, a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré uchovávame v štruktúrovanom elektronickom formáte (prenosnosť).

Máte tiež právo z legitímneho dôvodu namietať, že sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a právo namietať voči tomu, aby boli vaše údaje použité na tieto účely.

Svoje práva môžete uplatniť tak, že nám svoje žiadosti adresujete telefonicky na nasledujúce číslo: +33 (0)4 77 02 11 11 alebo priamo prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

Zaväzujeme sa odpovedať na tieto žiadosti do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Toto obdobie sa môže predĺžiť o dva mesiace v závislosti od zložitosti a počtu prijatých žiadostí.

V prípade sporu o výkon vašich práv máte právo podať sťažnosť Národnej komisii pre informatiku a slobody.


Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu, ktorá je potrebná a primeraná účelu, na ktorý boli zhromaždené, a to maximálne po dobu 3 rokov od poslednej komunikácie, ktorú ste s nami viedli a vykonali z vášho podnetu (najmä prihlásenie sa do vášho účtu).

Po uplynutí vyššie uvedených období budú vaše údaje anonymizované na štatistické účely alebo budú rovno vymazané.


Aktualizácia týchto zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa môžu kedykoľvek zmeniť alebo upraviť.

Nezabudnite do nich pravidelne nahliadať.

Ak chcete získať ďalšie praktické informácie o uplatňovaní svojich práv, odporúčame vám navštíviť webovú lokalitu Národnej komisie pre informatiku a slobody, konkrétnejšie stránku https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits